ریاست:

آدرس: تهران- خیابان حافظ- دانشگاه صنعتی امیرکبیر– جهاددانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تلفن تماس:66465392-66950981

فکس: 66950982

 پست الکترونیکی:amirkabir@acecr.ac.ir 

 

معاونت پژوهشی:

آدرس:   خیابان حافظ-روبروی دانشگاه امیرکبیر- انتهای کوچه آرژانتین- پلاک 34- جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر-معاونت پژوهشی جهاد

تلفن تماس:88808750-88892143

 فکس: 88806984

  پست الکترونیکی: research@jdamirkabir.ac.ir 

 

معاونت آموزشی:

آدرس: خیابان حافظ-روبروی دانشگاه امیرکبیر- انتهای کوچه آرژانتین- پلاک 34- جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر-معاونت آموزشی جهاد

تلفن تماس: 88892144- 88895969- 88807008

 فکس: 88807008

  پست الکترونیکی:info@jdamirkabir.ac.ir 

 

معاونت فرهنگی:

آدرس: تهران- خیابان حافظ- دانشگاه صنعتی امیرکبیر– جهاددانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تلفن تماس: 66465392-66950981

پست الکترونیکی:  farhangi@jdamirkabir.ac.ir

 

 انتشارات:

آدرس: خیابان حافظ-روبروی دانشگاه امیرکبیر- انتهای کوچه آرژانتین- پلاک 34- جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

 تلفن تماس: 64542326