تـا هست جهــان شـور محــرم باقیست این جلوه ی جان در همه عالـم باقیست

دوره های آموزشی ترم بهارجهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

طراحی، مشاوره و تولید تورهای قفس پرورش ماهی

معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر