مرکز خدماتمشاوره فنی - اقتصادی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی

جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر برگزار می کند

مرکز آموزش های کوتاه مدت تخصصی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر برگزار می کند

مرکز خدمات آزمایشگاهی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر