مدیریت حقوقی و قراردادهای نفت و گاز

دوره آموزشی حفاظت فیزیکی

کارگاه آموزشی

دوره جامع مدیریت پروژه PMBOK

دوره جامع تربیت کارشناس HSE

مرکز خدمات مشاوره فنی - اقتصادی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر